Parc Coedwig Afan – Canolfan Ymwelwyr, ger Port Talbot

Beth sydd yma

Mae gweithrediadau coedwigaeth ar y gweill ym Mharc Coedwig Afan gan gynnwys ymgyrch fawr i dorri coed.

 

Mae llawer o'r llwybrau cerdded a beicio mynydd ar gau neu wedi eu dargyfeirio.

 

Gweler y wybodaeth mewn meysydd parcio a dilynwch yr arwyddion dargyfeirio ar y llwybrau.

 

Byddwch yn ymwybodol y bydd lorïau cludo pren o gwmpas, a dilynwch holl gyfarwyddiadau'r staff.

 

Llwybrau beicio mynydd sydd ar gau, neu sydd â dargyfeiriadau’n weithredol arnynt

 

 • Llwybr Seiclo'r Rheilffordd: ar gau
 • Llwybr Beicio Mynydd ar gyfer Beicwyr Newydd (glas): ar gau
 • Dolen Uchaf W2: ar gau
 • Llwybr Beicio Mynydd Awyrlin: dargyfeiriadau ar waith
 • Llwybr Beicio Mynydd Y Wal: dargyfeiriadau ar waith
 • Llwybr Beicio Mynydd Lefel White: dargyfeiriadau ar waith

Llwybrau cerdded sydd ar gau neu sydd â dargyfeiriadau’n weithredol arnynt

 

 • Llwybr Crib Gyfylchi: ar gau
 • Llwybr Glan-yr-afon Rhyslyn: ar gau
 • Llwybr Cerdded Penrhys: ar gau

Dysgwch am yr ymgyrch fawr i dorri coed ym Mharc Coedwig Afan.

Croeso

Canolfan Ymwelwyr Parc Coedwig Afan yw'r prif fan cychwyn ar gyfer llwybrau cerdded a beicio mynydd ym Mharc Coedwig Afan.

Mae pedwar llwybr beicio mynydd ac ardal sgiliau ar gyfer beicwyr llai profiadol.

Mae'r llwybrau cerdded yn amrywio o lwybr gwastad byr ar hyd hen ffordd i daith gerdded egnïol saith milltir o hyd ar hyd crib gyda golygfeydd panoramig.

Rheolir y maes parcio a'r ganolfan ymwelwyr gan Gyngor Castell-nedd Port Talbot ac maent yn gartref i Amgueddfa Glowyr De Cymru, caffi a siop feiciau.

Llwybrau cerdded

Mae arwyddbyst ar y llwybrau cerdded o’r dechrau i’r diwedd.

Chwiliwch am y panel gwybodaeth ar ddechrau’r llwybr.

Dysgwch beth yw ystyr graddau’r llwybrau cerdded.

Llwybr Hen Heol y Plwyf

 • Gradd: Hawdd
 • Pellter: 1¼ milltir/2 gilometr
 • Dringo: Gwastad yn bennaf
 • Amser: 45 munud

Mae Llwybr Cerdded Hen Ffordd y Plwyf yn dilyn rhan o'r llwybr hynafol a oedd yn brif gyfrwng trafnidiaeth yn y cwm nes iddo fynd yn segur ym 1920.

Mae seddi a byrddau ar hyd y ffordd i fwynhau'r golygfeydd.

Mae'r daith gerdded yn dychwelyd i'r ganolfan ymwelwyr ar yr hen reilffordd (sydd bellach yn rhan o Lwybr Beicio Dyffryn Afan/Llwybr Sustrans 887).

Llwybr Afon a'r Rheilffordd

 • Gradd: Cymedrol
 • Pellter: 3 milltir/4.8 cilometr
 • Dringo: 300 troedfedd/70 metr
 • Amser: 1½ awr

Mae Llwybr Afon a'r Rheilffordd yn disgyn i'r cwm ac yn croesi Afon Afan cyn dringo'n serth i'r hen reilffordd.

Mae'n mynd heibio i fynedfa twnnel rheilffordd wedi'i selio, a gynlluniwyd ac a adeiladwyd gan Brunel, ac yna'n dychwelyd i'r ganolfan ymwelwyr drwy ardal bicnic ger yr afon.

Llwybr Crib Gyfylchi

 • Gradd: Anodd
 • Pellter: 7 milltir/11.2 cilometr
 • Dringo: 800 troedfedd/240 metr
 • Amser: 3½ awr

Mae Llwybr Crib Gyfylchi yn croesi Afon Afan ac yn dringo drwy goetiroedd i ben y bryn.

Ceir golygfeydd panoramig o'r dyffryn.

Yna mae'r llwybr yn mynd heibio dwy set o adfeilion – Fferm Nant y Bar a Chapel Gyfylchi o'r ddeunawfed ganrif, a arferai fod yn gysegrfan i Fethodistiaeth Gymreig – cyn disgyn i'r maes parcio. 

Llwybrau beicio mynydd

Mae arwyddbyst i’w cael ar bob un o’n llwybrau beicio mynydd o’r dechrau i’r diwedd ac maent wedi’u graddio’n ôl eu hanhawster.

Ceir panel gwybodaeth ar ddechrau’r llwybr – dylech ei ddarllen cyn cychwyn ar eich taith.

Llwybr Rookie ac Ardal Sgiliau

 • Gradd: Gwyrdd (Hawdd)
 • Pellwch: 5.8 cilometr (gyda dolen ychwanegol ddewisol 2.4 cilometr o hyd wedi'i graddio'n las)
 • Esgyniad: 158 metr
 • Amser: 30 munud – 2 awr

Mae'r llwybr hwn sydd wedi'i raddio'n wyrdd yn llwybr cyffrous a throellog.

Mae'n llwybr perffaith fel man cychwyn i newydd-ddyfodiaid, gyda llwybr llydan a disgynfeydd gweddol eang.

Mae Ardal Sgiliau ar y llwybr sy'n cynnig cyfle i feicwyr ddatblygu eu galluoedd beicio technegol hefyd.

Mae'r ddolen ddewisol 2.4 cilometr o hyd sydd wedi'i graddio'n las yn rhoi blas i'r rhai sy'n dymuno symud ymlaen i’r her nesaf; mae'n disgyn i lawr at Afon Afan ac yn datgelu rhai mannau cudd.

Gellir dod o hyd i ardaloedd picnic ar hyd y llwybr.

Gwybodaeth hygyrchedd

Mae’r llwybr hwn yn addas ar gyfer pobl sy'n defnyddio offer addasol.

Mae offer addasol yn cynnwys beiciau addasol, cadeiriau olwyn addasol a sgwteri symudedd.

Rydym wedi cynhyrchu ffilm i'ch helpu i ganfod pa mor addas i chi y gallai fod cyn i chi ymweld.

I wylio’r ffilm ewch i’r dudalen Llwybrau ar gyfer defnyddwyr offer addasol

Llwybr Blue Scar

 • Gradd: Glas (Cymedrol)
 • Pellter: 7.1 cilometr
 • Esgyniad: 177 metr
 • Amser: 1-1½ awr

Llwybr gwych i wella sgiliau beicio a datblygu hyder.

Gwybodaeth hygyrchedd

Mae’r llwybr hwn yn addas ar gyfer pobl sy'n defnyddio offer addasol.

Mae offer addasol yn cynnwys beiciau addasol, cadeiriau olwyn addasol a sgwteri symudedd.

Rydym wedi cynhyrchu ffilm i'ch helpu i ganfod pa mor addas i chi y gallent fod cyn i chi ymweld.

I wylio’r ffilm ewch i’r dudalen Llwybrau ar gyfer defnyddwyr offer addasol

Llwybr Pen-hydd

 • Gradd: Coch (Anodd)
 • Pellter: 14.4 cilometr
 • Esgyniad: 353 metr
 • Amser: 1½-3 awr

Mae'r llwybr clasurol hwn yn Ne Cymru wedi'i gynllunio i fod yn ddilyniant i'r llwybrau mwy heriol ym Mharc Coedwig Afan.

Mae'n dringo allan o faes parcio'r ganolfan ymwelwyr at lwybr trawiadol sy’n cymysgu'r hen â'r newydd.

Mwynhewch y cyfuniad o ddringfeydd ar ffyrdd coedwig gyda golygfeydd gwych, a disgynfeydd trac sengl cyflym, ynghyd â rhai rhannau newydd mwy serth i’ch cadw’n effro.

Gall y llwybr hwn fod yn heriol i feicwyr llai profiadol ac mae'n agored i dywydd gwael ar y tir uwch.

Llwybr y Wal

 • Gradd: Coch (Anodd)
 • Pellter: 18.6 cilometr
 • Amser: 1½-3 awr
 • Esgyniad: 520 metr
 • Man cychwyn amgen: Maes parcio Rhyslyn

Gyda rhai o'r disgynfeydd trac sengl gorau yn y DU, mae'r llwybr hwn yn croesi ochr ogleddol Cwm Afan ar drac sengl.

Mae'n amrywio o fod yn gyflym ac agored i fod yn dynn, technegol a gwreiddiog.

Mae golygfeydd gwych o'r dyffryn a'r arfordir yn ymddangos ar wahanol adegau, ac mewn mannau gall y llethrau serth deimlo'n agored.

Mae'r ffordd at y trac sengl yn rhannu adran â Llwybr Beicio Lefel Isel Rheilffordd a'r rheilffordd segur, felly cofiwch ystyried defnyddwyr eraill y goedwig wrth feicio.

Am daith hirach, cyfunwch hwn â Llwybr White’s Level drwy un o’r cysylltiadau W2.

Cyfleusterau i ymwelwyr

Maes parcio a'r toiledau

Mae'r maes parcio, y toiledau a rhai cyfleusterau eraill i ymwelwyr yma yn cael eu rheoli gan Gyngor Castell-nedd Port Talbot.

I gael rhagor o wybodaeth ac amseroedd agor ewch i wefan Canolfan Ymwelwyr Parc Coedwig Afan.

Afan Valley Bike Shed

Mae Afan Valley Bike Shed wrth ymyl Canolfan Ymwelwyr Parc Coedwig Afan.

I gael rhagor o wybodaeth ac amseroedd agor ewch i wefan Afan Valley Bike Shed.

Parc Coedwig Afan

Mae Canolfan Ymwelwyr Parc Coedwig Afan ym Mharc Coedwig Afan.

Mae Parc Coedwig Afan yn un o gyrchfannau beicio mynydd eiconig Prydain ac yn lle poblogaidd ar gyfer cerdded.

Mae'r parc coedwig wedi'i leoli yng Nghwm Afan ychydig filltiroedd o'r M4, lle arferai glo gael ei gloddio.

Gallwch ddarganfod rhai o nodweddion treftadaeth y dyffryn ar hyd ein llwybrau yn y parc coedwig.

Llwybrau eraill ym Mharc Coedwig Afan

Archwiliwch Barc Coedwig Afan o'r meysydd parcio yn y tri lle arall hyn:

Coedwig Genedlaethol Cymru

Mae Parc Coedwig Afan yn rhan o Goedwig Genedlaethol Cymru.

Bydd y Goedwig Genedlaethol yn:

 • creu ardaloedd o goetir newydd
 • gwella coetiroedd presennol
 • adfer coetiroedd hynafol unigryw Cymru

Bydd yn ffurfio rhwydwaith ecolegol cydgysylltiedig a fydd yn rhedeg ledled Cymru, gan gynnig buddion cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol.

Bydd rhannau o’r rhwydwaith yn y pen draw yn ffurfio llwybr a fydd yn rhedeg ar hyd a lled Cymru, felly bydd modd i unrhyw un ei gyrraedd ble bynnag maen nhw’n byw.

I gael rhagor o wybodaeth ewch i wefan Coedwig Genedlaethol Cymru.

Ymweld yn ddiogel

Rydyn ni eich eisiau chi i ddychwelyd adref yn ddiogel ar ôl eich ymweliad yma.

Rydych yn gyfrifol am eich diogelwch eich hun yn ogystal â diogelwch unrhyw blant ac anifeiliaid sydd gyda chi yn ystod eich ymweliad.

Am gyngor ac awgrymiadau i'ch helpu i gynllunio'ch ymweliad, ewch i dudalen Ymweld â'n lleoedd yn ddiogel.

Gwybodaeth hygyrchedd

Mae Llwybr Rookie a Llwybr Blue Scar yn addas ar gyfer pobl sy'n defnyddio offer addasol.

Mae offer addasol yn cynnwys beiciau addasol, cadeiriau olwyn addasol a sgwteri symudedd.

Rydym wedi cynhyrchu ffilmiau i'ch helpu i ganfod pa mor addas i chi y gallent fod cyn i chi ymweld.

I wylio’r ffilmiau ewch i’r dudalen Llwybrau ar gyfer defnyddwyr offer addasol

Oriau agor

Mae'r maes parcio yn cael ei rheoli gan Gyngor Castell-nedd Port Talbot.

I gael rhagor o wybodaeth ac oriau agor ewch i wefan Canolfan Ymwelwyr Parc Coedwig Afan.

Newidiadau i lwybrau

Gweler brig y dudalen we hon i gael manylion unrhyw gynlluniau i gau'r llwybrau neu unrhyw newidiadau eraill iddynt yma.

Er mwyn eich diogelwch, dilynwch gyfarwyddiadau'r staff ac arwyddion bob amser gan gynnwys y rhai ar gyfer dargyfeirio neu gau llwybrau.

Mae'n bosibl y bydd angen i ni ddargyfeirio neu gau llwybrau wrth i ni wneud gwaith cynnal a chadw neu gynnal gweithrediadau eraill ac mae'n bosibl y bydd angen i ni gau cyfleusterau ymwelwyr eraill dros dro.

Mewn tywydd eithafol, mae'n bosibl y byddwn yn cau cyfleusterau ar fyr rybudd oherwydd y risg o anafiadau i ymwelwyr a staff.

Trefnu digwyddiad ar ein tir

Efallai y bydd angen caniatâd gennym ni i drefnu digwyddiad neu gynnal rhai gweithgareddau ar ein tir.

Gwiriwch a gewch chi ddefnyddio tir rydyn ni’n ei reoli.

Sut i gyrraedd yma

Mae Canolfan Ymwelwyr Parc Coedwig Afan 5½ milltir i'r gogledd-ddwyrain o Bort Talbot.

Cod post

Y cod post yw SA13 3HG.

Sylwer: efallai na fydd y cod post hwn yn eich arwain at y maes parcio os byddwch yn defnyddio sat nav neu ap llywio.

Rydym yn awgrymu eich bod yn dilyn y cyfarwyddiadau isod neu’n defnyddio’r Google map ar y dudalen hon lle ceir pin ar safle’r maes parcio.

Cyfarwyddiadau

Gadewch yr M4 yng nghyffordd 40 (Port Talbot) a dilynwch yr arwyddion i’r A4107 i gyfeiriad y Cymer.

O'r gylchfan, dilynwch yr arwyddion brown a gwyn ar gyfer Parc Coedwig Afan.

Bydd maes parcio'r ganolfan ymwelwyr ar y dde, tua 6 milltir o gyffordd y draffordd.

What3Words

Edrychwch ar y lle hwn ar wefan What3Words.

Arolwg Ordnans

Y cyfeirnod grid Arolwg Ordnans ar gyfer y maes parcio yw SS 820 950 (Explorer Map 165 neu 166).

Cludiant cyhoeddus

Y prif orsaf reilffordd agosaf yw Port Talbot.

Er mwyn cael manylion ynghylch cludiant cyhoeddus, ewch i wefan Traveline Cymru.

Llwybr beicio Sustrans

Gallwch feicio i Ganolfan Ymwelwyr Parc Coedwig Afan ar lwybr Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol Sustrans 887.

Mae Llwybr 887 yn darparu cyswllt rhwng trefi Port Talbot, Cwmafan, a Phont-rhyd-y-fen ac yn parhau i Barc Coedwig Afan.

I gael rhagor o wybodaeth ewch i wefan Sustrans.

Parcio

Mae'r maes parcio yn cael ei rheoli gan Gyngor Castell-nedd Port Talbot.

I gael rhagor o wybodaeth ac amseroedd agor ewch i wefan Canolfan Ymwelwyr Parc Coedwig Afan.

Manylion cyswllt

Mae'r maes parcio, y toiledau a'r holl gyfleusterau i ymwelwyr yma yn cael eu rheoli gan Gyngor Castell-nedd Port Talbot. I gael rhagor o wybodaeth ac amseroedd agor ewch i wefan Canolfan Ymwelwyr Parc Coedwig Afan.

Nid oes staff Cyfoeth Naturiol Cymru yn y lleoliad hwn. Cysylltwch â’n tîm cwsmeriaid gydag unrhyw ymholiadau cyffredinol yn ystod oriau swyddfa o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Canllaw Llwybr Rookie PDF [1.1 MB]
Canllaw Llwybr Penhydd PDF [2.3 MB]
Canllaw Llwybr y Wal PDF [5.7 MB]

Mannau eraill yng De Orllewin Cymru

Diweddarwyd ddiwethaf